Photo Gallery
ชื่อกิจกรรม :
ทัศนศึกษาภาคตะวันออก
รายละเอียด :
เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการของนักศึกษา เป็นการเปิดหูเปิดตาและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่น้อง และครูอาจารย์ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานพร้อมทั้งได้รับความรู้อย่างเต็มที่
วันที่จัด :
2013-03-12

Photo Gallery