หลักสูตร
  คลิกเลือกสาขาวิชาเพื่อแสดงรายละเอียดของหลักสูตร
จำนวนที่พบ 2 รายการ
ลำดับ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
วุฒิที่จะได้รับ
วันที่ สกอ. อนุมัติ
1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
ไทย
2
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ไทย