ประกันคุณภาพ ปฏิทินงานสาขา กระดานถามตอบ ศิษย์เก่า
บุคลากรประจำสาขา
บุคลากรประจำสาขา


อาจารย์นงลักษณ์ สายเทพ

อาจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ

อาจารย์ศาสตรา ลาดปะละ

อาจารย์พรอนันต์ บุญก่อน

อาจารย์ชัดนารี มีสุขโข
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำิเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 เข้าสู่ระบบ