ประกันคุณภาพ ปฏิทินงานสาขา กระดานถามตอบ ศิษย์เก่า

โครงสร้างบริหาร

 

กรรมการบริหารหลักสูตร

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
1
อ.ดร. หฤทัย ไทยสุชาติ
Dr. nat. techn. (Natural Science)
2
อ.ดร. ชัดนารี มีสุขโข
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
3
อ. ศาสตรา ลาดปะละ
วท.ม. (ชีววิทยา)
4
อ.ดร. พรอนันต์ บุญก่อน
วท.ด. (ชีววิทยา)
5
อ.ดร. ปมณฑ์ ภูมาศ
วท.ด. (จุลชีววิทยา)

 
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำิเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 เข้าสู่ระบบ