ประกันคุณภาพ ปฏิทินงานสาขา กระดานถามตอบ ศิษย์เก่า

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตครูชีววิทยาให้มีความสามารถและทักษะทางชีววิทยา สามารถบูรณาการความรู้เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ให้อิสระทางความคิดและโอกาสในการพัฒนา มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ นําสู่ความผาสุก

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ 2. ผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 4. ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำิเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 เข้าสู่ระบบ